Natječaj za radno mjesto

DJEČJI VRTIĆ „JAGLAC“
ĐURĐENOVAC
K. A. STEPNICA 3
31511 ĐURĐENOVAC
Đurđenovac, 5.studeni 2014.

Na temelju članka 26. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97.,107/07., 94/13.), raspisuje se

N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE, NA NEODREĐENO VRIJEME, NA POLA RADNOG VREMENA – 1 izvršitelj

UVJETI:Za odgojitelja/odgojiteljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za
– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
– položen stručni ispit (dostaviti presliku dokaza) ili bez položenog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu kandidati moraju priložiti:
1. životopis
2.dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
3. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika domovnice)
4. izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13)
5. uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 30 dana od dana početka natječaja
izdano kod nadležnog suda.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranicama općine Đurđenovac (www.djurdjenovac.hr) (četvrtak, 6. studeni 2014.) na adresu:
DJEČJI VRTIĆ “JAGLAC” Đurđenovac, K.A.Stepinca 3, s naznakom: “za natječaj”.
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju kod ravnateljice dječjeg vrtića na kojem treba pokazati opće znanje iz područja Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine broj 63/08 i 90/10) i Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97 i 107/07).

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

DJEČJI VRTIĆ „JAGLAC“ Đurđenovac
UPRAVNO VIJEĆE