Obavijest o javnoj raspravi

Temeljem Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-03/22-08/51, URBROJ: 517-05-1-1-23-20 od 6.
studenoga 2023., au svezi članka 13. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (,,Narodne
novine” broj 61/14 i 3/17), Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, daje Obavijest o stavljanju na javnu raspravu

STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ GRAĐEVINA ZA UZGOJ SVINJA, FARMA LIPINE,
OPĆINA ĐURĐENOVAC, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Obavijest možete preuzeti u PDF formatu.

Netehnički sažetak SUO Lipine (26.10.2023.) (PDF format)

Studija o utjecaju na okoliš (26.10.2023.) (PDF format)