EDUKACIJA GRAĐANA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE – OBAVIJEST

Dana 09. kolovoza 2023. ministar unutarnjih poslova Davor Božinović donio je Odluku o donošenju programa edukacije građana o sustavu civilne zaštite.

Cilj edukacije građana je educiranje o uzrocima i vrstama opasnosti koje mogu izazvati veliku nesreću ili katastrofu, sa posebnim naglaskom na opasnosti u mjestu u kojem žive i rade sukladno Procjeni rizika.

Nadalje je cilj educiranja o tome kako se pripremiti za slučaj opasnosti, kako prepoznati ili dobiti informaciju o opasnosti, što i kako činiti u slučaju prijetnje od nastanka opasnosti, tijekom trajanja opasnosti te nakon prestanka opasnosti, kako i koje mjere osobne i uzajamne zaštite provoditi, koje postupke samopomoći i uzajamne pomoći provoditi i na koji način, te od koga i kako zatražiti pomoć.

Polaznici edukacije su punoljetne i poslovno sposobne osobe, dok je veličina skupine od 20 do 40 polaznika.

Koordinator pripreme i provedbe edukacije za građane je Područni ured civilne zaštite Osijek, a organizator je jedinica lokalne samouprave, pravne osobe i udruge.
Trošak edukacije snosi organizator.

Predviđeno trajanje edukacije je 3 školska sata (135 minuta).

Sadržaj edukacije je općenito o sustavu civilne zaštite, zaštita i spašavanje od prirodnih nesreće, zaštita i spašavanje od civilizacijskih nesreća i tema od značaja za lokalno područje.

Vrijeme održavanja: 25. ožujka 2024. godine u 16:00 h.
Mjesto održavanja: Općina Đurđenovac, vijećnica, Ulica grada Vukovara 1, Đurđenovac.

Molimo građane koji su zainteresirani za edukaciju da se prijave u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đurđenovac, osoba za kontakt je TOMISLAV MAJSTERIĆ, telefon 031/602- 018, e-mail: opcina-djurdjenovac@po.t-com.hr