Javni natječaj za održavanje javne rasvjete

Sky view with street light illuminated in the sunset
Na temelju članka 11. i 13. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Đurđenovac („Službeni glasnik Općine Đurđenovac“, broj   5/09,8/13,2/14, 10/17 i 8/18 ), općinski načelnik dana 26.listopada  2018. godine, objavljuje
J A V N I  N A T J E Č A J
1:NAZIV DJELATNOSTI : Održavanje javne rasvjete na području općine Đurđenovac temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, na rok od četiri ( 4 ) godine.
2.ROK NA KOJI SE SKLAPA UGOVOR: na rok od četiri ( 4 ) godine.
3.VRSTA I OPSEG POSLOVA: obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete što  podrazumijeva: redovno i pojačano održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području općine Đurđenovac.Opis materijala i radova te traženih usluga popravaka koje ponuditelji moraju ponuditi sadržani su u troškovniku koji čini sastavni dio natječajne dokumentacije. Poslove održavanja javne rasvjete potrebno je izvoditi kontinuirano prema tekućim potrebama i bez odgode, sve prema nalozima ovlaštenih predstavnika Naručitelja.
4.NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA, TE NAČIN I ROK PLAĆANJA:  Ponuditelj određuje ponudbenu cijenu kroz popunjavanje troškovnika. Plaćanje se vrši na temelju evidencije o stvarno izvedenim količinama radova, odnosno ugrađenoj opremi (materijalu) i izvršenoj usluzi, uz primjenu ugovorenih jediničnih cijena.
Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana dostave računa.
Isključeno je plaćanje predujma.
5.POTREBNO JAMSTVO ZA ISPUNJENJE UGOVORA: Ponuditelj koji će biti odabran kao najpovoljniji za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti, dužan je naručitelju prije potpisivanja ugovora ili najkasnije zajedno s predajom potpisanih primjeraka ugovora, predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice na iznos do 50.000,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika. Jamstvo će naručitelj koristiti isključivo u slučaju nastanka štete zbog povrede ugovornih obveza do visine za naknadu istih. U protivnom jamstvo će biti vraćeno ponuditelju nakon urednog ispunjenja ugovora.
6.NAČIN,MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u dvostruko zapečećenim omotnicama, s nazivom i adresom naručitelja te s naznakom“Ne otvaraj – ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete.Ponuda se dostavlja  osobno putem urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu:Općina Đurđenovac, Ulica grada Vukovara 1, 31511 Đurđenovac.
7. ROK VAŽENJA PONUDE: 60 dana
8.UZ PONUDU PONUDITELJI SU DUŽNI PRILOŽITI SLIJEDEĆE ISPRAVE:
 izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra iz koje je vidljivo da je ponuditelj
registriran za obavljanje predmetne komunalne djelatnosti,
 potvrdu BON 1 za posljednje dvije dostupne finanacijske godine iz koje je razvidno da je
ponuditelj pozitivno poslovao i BON 2 ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana raspisivanja
natječaja iz kojeg je razvidno da ponuditelj nije imao blokadu računa dulju od                15 (petnaest) dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci,
 potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 (trideset) dana od dana raspisivanja natječaja iz koje je razvidno da ponuditelj nema dugovanja s osnove javnih davanja,
 uvjerenje o nekažnjavanju za ponuditelja i odgovornu osobu ponuditelja ne starije od 30 (dana) od dana raspisivanja natječaja,
 referentnu listu izvršenih ugovora u posljednje 3 (tri) godine, s najmanje 5 (pet) potvrda o uredno izvršenim ugovorima,
 izjavu o djelu ugovora koji se ustupa podizvoditeljima.
Sve isprave iz članka 1. ovog članka podnose se u originalu ili ovjerenoj preslici.
9.MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDA:
Otvaranje ponuda će se obaviti u zgradi Općine Đurđenovac,Ulica grada Vukovara 1, u Đurđenovcu, u roku osam dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.
10.UVJETI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
Najniža cijena – 70 bodova.
Popis opreme za obavljanje komunalnih poslova – 30 bodova.
11.ROK DOSTAVE PONUDA:
Ponude se dostavljaju u roku 8 dana od dana objave teksta natječaja u „Glasu Slavonije“, a natječaj zajedno s troškovnikom je objavljen na web stranicama Općine Đurđenovac(www.djurdjenovac.hr).
OPĆINSKI NAČELNIK
Hrvoje Topalović, dipl.iur.
DOKUMENTACIJA za preuzimanje: