Građenje reciklažnog dvorišta u Općini Đurđenovac

Elementi vidljivosti - 1174Naziv projekta: „Građenje reciklažnog dvorišta u Općini Đurđenovac (KK.06.3.1.03.0091)“

Korisnik: Općina Đurđenovac, Ulica grada Vukovara 1, 31511 Đurđenovac

Kratki opis projekta:
Problemi s kojima se susreće Općina je nedostatak adekvatne infrastrukture za prikupljanje posebnih vrsta otpada te nedostatak informativno-obrazovnih aktivnosti uslijed kojih je prisutno povećano odlaganje problematičnog i glomaznog otpada te drugih korisnih sastavnica komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad, kao i odlaganje istog na „divlja“ odlagališta, što negativno utječe na okoliš. Količina komunalnog otpada nastala na području Općine tijekom 2016. g. iznosila je 824,5 t, odnosno u prosjeku 122 kg komunalnog otpada godišnje po osobi, što je znatno ispod prosjeka koji je za RH u 2015. g. iznosio 386 kg godišnje. U RH su u ožujku 2018. g. u Očevidnik reciklažnih dvorišta bila upisana 82 RD te 58 mobilnih RD, a upravo je ovim projektom predviđena izgradnja (plato reciklažnog dvorišta, porta, nadstrešnica, boks za otpad, kolna vaga, zone smještaja kontejnera na platou, ograda i pristupna cesta) i opremanje reciklažnog dvorišta na k.č. 1340/1, k.o. Đurđenovac sukladno izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji. Također, planirana je provedba informativno-obrazovnih aktivnosti stanovništva u suradnji s tvrtkom RAD d.o.o., Đurđenovac koja će upravljati reciklažnim dvorištem te aktivnosti upravljanja projektom i promidžbe i vidljivosti. U okviru informativno-obrazovnih aktivnosti provest će se mjere horizontalnih načela, dok će se nakon ishođenja uporabne dozvole reciklažno dvorište upisati u Očevidnik reciklažnih dvorišta.

Ciljanu skupinu projekta predstavlja stanovništvo (4.725) na području obuhvata projekta koje će se putem provedenih informativno-obrazovnih aktivnosti (edukacije za odrasle (3) i za djecu (6), letci uz račune (6000), brošure za odrasle i djecu (4000 za odrasle, 600 za djecu), bojanke za djecu (300)) osvijestiti o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Krajnji korisnici projekta su ovlašteni skupljači ili oporabitelji za određene vrste otpada te stanovništvo susjednih općina koje će se povremeno koristiti uslugama reciklažnog dvorišta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Cilj projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u Općini Đurđenovac te provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti.
Izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta te provedenim informativno-obrazovnim aktivnostima, omogućit će se odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje problematičnog (opasnog) otpada, papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada, kao javna usluga dostupna svim stanovnicima Općine Đurđenovac bez naknade. Navedenim će se dodatno unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom i sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada te će se ispuniti zahtjevi iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Ukupno predviđena količina odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne iznosit će 69 tona, postotak stanovništva obuhvaćen provedenim informativno-obrazovnim aktivnostima (ukupno 12 aktivnosti) na području obuhvata projekta iznosit će 70%.

Ukupna vrijednost projekta i iznos bespovratnih sredstava:

Ukupna vrijednost Projekta je 2.325.477,50 kuna, a iznos bespovratnih sredstava je 1.837.857,03
kuna.

Razdoblje provedbe projekta: 27.8.2018.-27.11.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Tomislave Majsterić i Matej Vranić, e-mail adrese: opcinadjurdjenovac@po.t-com.hr i strateski@euasistent.eu

Poveznice na relevantne internetske stranice:
www.strukturnifondovi.hr

Ovaj tekst možete preuzeti i u PDF formatu (Građenje reciklažnog dvorišta u Općini Đurđenovac, PDF)