Općina

Obavijest o javnoj raspravi

Temeljem Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliši održivo gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-03/22-08/51, URBROJ: 517-05-1-1-23-20 od 6.studenoga 2023., au svezi članka 13. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na […]