Proračun Općine Đurđenovac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Đurđenovac za 2017. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Đurđenovac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Đurđenovac za 2017. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Đurđenovac za 2017. godinu

Odluka o proračunu Općine Đurđenovac za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Đurđenovac za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đurđenov. za 2017. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu za 2018. godinu Općine Đurđenovac
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Đurđenovac za 2018. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Đurđenovac za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2010. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2018. godinu

Prijedlog proračuna Općine Đurđenovac za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.

Odluka o proračunu Općine Đurđenovac za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2019. godinu.

Proračun Općine Đurđenovac za 2019. godinu – vodič za građane

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đurđenovac za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Đurđenovac za 2019. godinu[29941]

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovac za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovac za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.

Odluka o izmjenama i dopuna Odluke o izvršavanju proračuna Općine Đurđenovac za 2019. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovac za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Proračun Općine Đurđenovac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2020. godinu

PRORAČUN OPĆINE ĐURĐENOVAC ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. i 2022. GODINU – prva stranica
Proračun Općine Đurđenovac 2020. – 2022. godina – opći dio
Proračun Općine Đurđenovac 2020. – 2022. godina – posebni dio
Proračun Općine Đurđenovac za 2020. godinu – obrazloženje
Prijedlog Proračuna Općine Đurđenovac za 2020. godinu
Proračunski vodič za 2020. godinu

Izmjene i dopune Proračuna
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenvac za 2020. godinu
Izmjene i dopune – 1. stranica Proračuna 2020 i projekcije 2021-2022
Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovc za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Izmjene i dopune Proračuna – opći dio 2020-2022
Izmjene i dopune Proračuna – posebni dio 2020-2022
Obrazloženje Proračuna 2020-2022 – izmjene i dopune
2. izmjene i dopune Proračuna
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2020. godinu
2. izmjene i dopune 1. stranice proračuna – 2020 I PROJEKCIJE 2021-2022.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
2. izmjene i dopune PRORAČUN – 2020-2022 – opći dio
2. izmjene i dopune PRORAČUN – 2020-2022 – posebni dio
2. obrazloženje proračuna – 2020-2022 – izmjene i dopune>
2. izmjene i dopune – plan razvojnih programa 2020-2022
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đurđenovac za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Odluka o izmjenama i dopuna Odluke o izvršavanju proračuna Općine Đurđenovac za 2020. godinu

3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu