PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

a) ZAKONSKA REGULATIVA

b) PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE FERIČANCI

c) PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURĐENOVAC

GROBLJANSKE USLUGE

Opći i tehnički uvjeti grobljanskih usluga
Cjenik prijevoza pokojnika i grobljanskih usluga
Pravila ponašanja na groblju

JAVNA NABAVA

Prigovor na pružene usluge podnosi se pismeno na adresu: Rad d.o.o. Trg dr. Franje Tuđmana 6, 31511 Đurđenovac ili e-mail: rad.d.o.o@os.t-com.hr ili fax: 031602617