Odluka o produljenju radnog vremena za ugostiteljske objekte

Na temelju  članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi(n.n. br. 33/01,60/01,106/03,129/05,109/07,125/08.,36/09.,150/11.,144/12.,19/13.,137/15.,) te članka 29. Statuta Općine Đurđenovac ( Službeni glasnik Općine Đurđenovac br.,6/13.,2/14.,6/14.), članka 9. stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ( N.N. 85/15 ) te članka 6.stavak 1. Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području Općine Đurđenovac ( „Službeni glasnik Općine Đurđenovac“ ) Općinski načelnik Općine Đurđenovac donosi slijedeći akt :
ODLUKA
o produljenju radnog vremena za ugostiteljske objekte na području općine Đurđenovac
 I.
Daje se dopuštenje svim ugostiteljskim objektima iz skupine Restorani i Barovi na području općine Đurđenovac, da u  dane 31. listopada na 01. studenoga 2017.  godine produlje inače uobičajeno radno vrijeme do 01:00 sat poslije ponoći , a u povodu dana  Svi Sveti.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa :335-01/17-01/2
Ur.broj : 2149/02-02-17-2
Đurđenovac, 25.listopada 2017.godine
                                                                        NAČELNIK OPĆINE ĐURĐENOVAC
                                                                                     Hrvoje Topalović, dipl.iur.