Najtječaj za radno mjesto

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-285, od 12.lipnja 2018. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0130, te članka 36. stavka 3. točke 6. Statuta Općine Đurđenovac (“Službeni glasnik Općine Đurđenovac” broj 6/13, 2/14, 6/14, 1/18 i 2/18), načelnik Općine Đurđenovac objavljuje javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI –program zapošljavanja žena” “ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI ĐURĐENOVAC!” za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Đurđenovac za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaželi bolji život u Općini Đurđenovac” – Općina Đurđenovac – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom

Broj traženih radnica: 1 osoba

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 16 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području općine Đurđenovac.

Opis poslova:

– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,

– pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,

– pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, majka djece s 3 i više malodobne djece, majka djeteta s teškoćama u razvoju, majka djeteta oboljelog od malignih bolesti, majka djeteta udovica, samohrana majka.

– nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

– zamolba za posao

– životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)

– preslika osobne iskaznice

– preslika dokaza o završenoj školi

– potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila: opcina-djurdjenovac@po.t-com.hr

NAPOMENA:

Trajanje radnog odnosa – šesnaest mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Đurđenovac, Ulica grada Vukovara 1, 31511 Đurđenovac, putem pošte ili osobno, u roku od 15 dana, od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom:

„Za natječaj – ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U OPĆINI ĐURĐENOVAC“.

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Đurđenovac – www.djurdjenovac.hr.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.

Tekst natječaja možete preuzeti i u PDF formatu: NATJEČAJ (PDF)

zazeli - djurdjenovac - zaglavlje.jpg