Javna nabava

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – načelnik

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – zamjenica načelnika