PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

a) ZAKONSKA REGULATIVA

b) PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE FERIČANCI

c) PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ĐURĐENOVAC

GROBLJANSKE USLUGE

Opći i tehnički uvjeti grobljanskih usluga
Cjenik prijevoza pokojnika i grobljanskih usluga
Pravila ponašanja na groblju

JAVNA NABAVA

JAVNA SAVJETOVANJA

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Đurđenovac

Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge

Prigovor na pružene usluge podnosi se pismeno na adresu: Rad d.o.o. Trg dr. Franje Tuđmana 6, 31511 Đurđenovac ili e-mail: rad.d.o.o@os.t-com.hr ili fax: 031602617