Natječaj za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Jaglac” Đurđenovac

DJEČJI VRTIĆ „JAGLAC“
ĐURĐENOVAC
K. A. STEPNICA 3
31511 ĐURĐENOVAC
UR.BROJ: 104/14
Đurđenovac, 9. svibnja 2014.

Natječaj za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Jaglac” Đurđenovac

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ RH, broj 10/97, 107/07,94/13) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Jaglac“ Đurđenovac,Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Jaglac“ Đurđenovac  raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Jaglac“ Đurđenovac

UVJETI:Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za
-odgojitelja ili stručnog suradnika, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i izobrazbi
– ima najmanje 5 godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– kratak životopis,
– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik domovnice),
– dokaz o stručnoj spremi( preslik diplome),
– dokaz o radnom iskustvu  (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO),
– izjavu o nekažnjavanju,odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana).
Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti kandidati oba spola.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Glasu Slavonije“ na adresu:
Dječji vrtić „Jaglac“ Đurđenovac,K.A.Stepinca 3, 31511 Đurđenovac
za Upravno vijeće
“Prijava na Natječaj za Ravnatelja – ne otvaraj”.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

DJEČJI VRTIĆ „JAGLAC“ Đurđenovac
UPRAVNO VIJEĆE